คลังภาพกิจกรรม อบต.บ้านค่า จ.ลำปาง

มอบเสื้อศูนย์เด็ก

มอบเสื้อศูนย์เด็ก

 

เปิดทั้งหมด

แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน

แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน

 

เปิดทั้งหมด

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร

ภาพถ่ายการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง หน่วยงานจากภาคเอกชน และสินค้ากลุ่มสตรีในตำบลบ้านค่า เข้ามาให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านค่า

เปิดทั้งหมด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
4 กุมภาพันธ์ 2555 หมู่ที่ 7 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

เปิดทั้งหมด

โครงการอบรมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทัศนศึกษาดูงาน ทต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เปิดทั้งหมด

โครงการจัดทำแผนที่ทางยุทธศาสตร์

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง

โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านค่า

เปิดทั้งหมด