ร้องทุกข์ร้องเรียนออนไลน์และเสนอแนะข้อคิดเห็น

ระบบร้องทุกข์ร้องเรียนออนไลน์ อบต.บ้านค่า
ร้องทุกข์ร้องเรียนออนไลน์และเสนอแนะข้อคิดเห็น
* หัวข้อ/เรื่อง :
* ชื่อ-นามสกุล :
E-mail :
ที่อยู่ :
ภาพประกอบ : your file

รูปต้องเป็นชนิด : jpg,jpeg,gif,png : เท่านั้น!!!
ข้อความร้องทุกข์
และเสนอแนะข้อคิดเห็น *:
คำเตือน! กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกข้อมูล