เกี่ยวกับ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

999 หมู่ที่ 8 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
โทร 054-822614 โทรสาร 054-822614

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านค่า

     ตำบลบ้านค่านับเป็นท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ อีกแห่งหนึ่ง ของอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในอดีตตำบลบ้านค่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ มีสัตว์ป่าอยู่มากมายหลายชนิด เช่น เสือ หมี เก้ง กวาง หมูป่า ฯลฯ ด้วยมีป่าไม้นานาชนิดแต่ที่มีเป็นจำนวนมาก ก็คือไม้มะค่า ซึ่งชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่า ดงไม้มะค่า และห้วยลึก ในอดีตเมื่อช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกทัพกับพม่า ครั้งที่ 2 มีเจ้าเมืองหน้าด่านเมืองเขลางค์นครพระองค์หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “เจ้าเมืองซ้าย” ได้ทำสงครามกับทหารพม่าและพ่ายแพ้ จึงได้พาบริวารหลบหนีทหารพม่า ออกจากตัว เมืองมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้ โดยยึดเอาบริเวณดงไม้มะค่าแห่งนี้เป็นที่ทำ กิน และได้บุกเบิกเป็นที่นาขึ้น เรียกว่า”เจ้านาหลวง” เมื่อประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว ปัจจุบันคือบริเวณพื้นที่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านค่าหลวงนั่นเอง

     ตำบลบ้านค่า เดิมมี 3 หมู่บ้าน คือ บ้านสบค่อม หมู่ที่ 1 , บ้านค่ากลาง หมู่ที่ 2 (ประมาณปี พ.ศ. 2500 ได้แยกออกเป็นบ้านค่ากลาง หมู่ที่ 2 และบ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 จวบจนถึงปัจจุบันนี้)และมีบ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 ต่อมาได้รวมเอาบ้านห้วยเป้ง และบ้านทุ่งฝาง เดิมทั้งสองหมู่บ้านสังกัดอยู่กับตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอแจ้ห่ม แต่ได้มารวมกับตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตามลำดับ ในเวลาต่อมาบ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 ได้รวมตัวกันขอแยกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง คือ บ้านต้นฮ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 รวมทั้งบ้านสบค่อมหมู่ที่ 1 ก็ได้ขอแยกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง คือ บ้านใหม่รุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ปัจจุบันตำบลบ้านค่าจึงมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ได้รับการจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกาเล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 มีนาคม 2537 และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลบ้านค่า เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ในวันที่ 30 มีนาคม 2539

นายพลวัฒน์ นันตะกูล

นายพลวัฒน์ นันตะกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

นายชลอ สูงลอย

นายชลอ สูงลอย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

นายแสงดาว ชัยวงค์

นายแสงดาว ชัยวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

นายทองคำ  อินทนนท์์

นายทองคำ อินทนนท์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า