หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
 
 
 
นายเยี่ยม คำปวนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
อาชีพหลักของประชาชนในตำบล ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน พืชที่ปลูก ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว กระเทียม มะเขือเทศ หอมแดง ฯลฯ
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพโดยทั่วไป ลักษณะพื้นที่อาศัย เป็นพื้นที่ราบสูงเชิงเขา มีความสูงเฉลี่ย 500 – 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลมีป่าไม้และภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบ้านค่า เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งขวา และป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย มีลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรม เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม โดยมีแม่น้ำและภูเขาขั้นกลางระหว่างหมู่บ้านด้านใน 4 หมู่บ้าน และด้านนอก 4 หมู่บ้าน
ทิศตะวันตกของตำบลจะเป็นที่ราบสูงและภูเขา ทิศตะวันออกจะเป็นที่ราบ ที่ราบสูงและภูเขาเช่นกัน ลักษณะของพื้นที่โดยทั่วไปแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
  ที่ราบน้ำท่วมถึง มีพื้นที่ไม่มากนัก สำหรับ 4 หมู่บ้านใน ซึ่งจะมีพื้นที่ควบคู่ไปกับลำห้วยแม่ค่อม มีความยาว 5 กิโลเมตร กว้าง 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่
  ที่ราบค่อนข้างเรียบ เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันประมาณ 0.2% ซึ่งอยู่ถัดจาก พื้นที่น้ำท่วมถึง เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการทำนา มีพื้นที่ประมาณ 3,500 ไร่
  ที่ลาดเนินเขา สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินลูกคลื่น มีความลาดชันประมาณ 2-6% เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่
  ที่เนินเขา สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 6-10% ซึ่งอยู่ถัดจากพื้นที่ลาดเนินเขา มีพื้นที่ประมาณ 60,000 ไร่
 
ภูมิอากาศ
   
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มประมาณ เดือนมีนาคม จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
  ฤดูฝน เริ่มประมาณ กลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน
  ฤดูหนาว เริ่มประมาณ เดือนตุลาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
  มีวัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
    วัดสบค่อม
    วัดค่ากลาง
    วัดทุ่งโจ้
    วัดค่าหลวง
    วัดห้วยเป้ง
    วัดทุ่งฝาง
  มีสำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
    สำนักสงฆ์ม่อนตั้งข้าว
    สำนักสงฆ์บ้านใหม่รุ่งเจริญ ม.8
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
   
  งานประเพณีตานข้าวใหม่ (เดือนมกราคมของทุกปี)
  งานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่เมือง (เดือนเมษายนของทุกปี)
  งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์เดือนเมษายนของทุกปี)
  ประเพณีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (เดือนพฤษภาคมของทุกปี)
    ประเพณีเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 (เดือนกรกฎาคมของทุกปี)
    ประเพณีออกพรรษา ซึ่งตรงวันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (เดือนตุลาคมของทุกปี)
    งานตานก๋วยสลากภัตร (เดือนตุลาคมของทุกปี)
    งานเดือนยี่เป็งลอยกระทง (เดือนพฤศจิกายนของทุกปี)
    งานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าต๋นหลวง บ้านค่ากลาง ม.2
    งานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าขนุนวัดทุ่งโจ้ ม.3
    งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และพระเจ้าโขงบ้านค่าหลวง ม.4
    งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดม่อนตั้งข้าว บ้านห้วยเป้ง ม.5
    งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุทันใจ๋วัดทุ่งฝาง ม.6
    งานประเพณีสรงน้ำพระศิลา น้ำบ่อส้ม บ้านต้นฮ่างพัฒนา ม.
    ประเพณีบั้งไฟบ้านค่าหลวง และบ้านห้วยเป้ง
  ภูมิปัญญาที่มีลักษณะเด่น เช่น การเกษตรแบบดั่งเดิม สมุนไพร เป่ารักษาโรค และภูมิปัญญาด้านการจักสานเครื่องมือเครื่องใช้ รวมกลุ่มจักสานทางมะพร้าว บ้านห้วยเป้ง ม.5
  ภาษาถิ่น ภาษาพื้นเมือง
 
การศึกษาในตำบล
           
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านค่า
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
  - โรงเรียนบ้านสบค่อม
  - โรงเรียนวัดค่ากลาง
  - โรงเรียนวัดทุ่งโจ้
  - โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
  - โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา      
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง (หมู่ที่ 1-8)
  ศูนย์สาธิตการตลาด/ศิลปะ/หัตถกรรม จำนวน 1 แห่ง (บ้านห้วยเป้ง)
  หอกระจายข่าว จำนวน 8 แห่ง (หมู่ที่ 1-8)
 
การสาธารณสุขในตำบล
           
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนานุรักษ์
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าหลวง
  ศูนย์รัตนานุรักษ์ (บำบัดผู้ติดยา) จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร : 054-822-614 ต่อ 11 โทรสาร : 054-822-614 ต่อ 11
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
จำนวนผู้เข้าชม 1,338,636 เริ่มนับ 27 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10