หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ้านค่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในตำบลบ้านค่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
1
2
3
 
 
 
 
...................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
 
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITY
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ลป.ถ.61-004 ถนนเลาะลำเหมืองหน้าบ [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
โครงการจ้างเหมาบริการขุดบ่อกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 113 
โครงการจ้างเหมาบริการขุดบ่อกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านค่าหลวง หมู่ที่ 4 [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 90 
 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส [ 9 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถ [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า โดยวิธี [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านค่า เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และปิดภา [ 1 ต.ค. 2564 ]

 
 
 
 
   
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 12 ต.ค. 2564 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว123  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2269  [ 12 ต.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2337 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2325  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนมาก กพส. มท 0810.6/ว5811  [ 11 ต.ค. 2564 ]
 
   
 
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]  
 บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  [ 25 ส.ค. 2564 ]  
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(การประเมินครั้งที่ 1)ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  [ 16 ส.ค. 2564 ]  
 การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  [ 29 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
 แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564  [ 13 ก.ค. 2564 ]  
 การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  [ 6 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
 ประกาศผลการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ  [ 5 ก.ค. 2564 ]  
 จุดจำหน่ายสลากตามราคา 80 บาท บริเวณศาลากลางจังหวัดลำปาง  [ 30 มิ.ย. 2564 ]  
 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  [ 26 มิ.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญชวนสั่งจองวัตถุมงคล เหรียญที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 21/5/64  [ 21 พ.ค. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน  [ 17 พ.ค. 2564 ]  
 วันคุ้มครองผู้บริโภค  [ 29 เม.ย. 2564 ]  
 การตรวจสอบรายงานการเงินจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งวดปีงบประมาณ 2563  [ 19 เม.ย. 2564 ]  
 ขอเชิญร่วมทำบุญสั่งจองท้าวเวสสุวรรณ พระธาตดอยตุง  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น พ้นภัย  [ 23 มี.ค. 2564 ]  
 ร่วมอนุโมทนาบุญสมทบทุน ทอดผ้าป่าสามัคคี ออนไลน์  [ 18 มี.ค. 2564 ]  
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์  [ 16 มี.ค. 2564 ]  
 
   
 
อบต.หัวเสือ รายงานการประชุมสภา อบต.หัวเสือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2 [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 92 
อบต.ดอนไฟ การรับสมัครนายก และ ส.อบต.ดอนไฟ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
ทต.แม่ปุ การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่กัวะ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่ปุ ตรวจสอบพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทภัยบ้านต้นธง [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปุ ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ดอนไฟ การรับสมัครเลือกตั้งนายก และ ส.อบต.ดอนไฟ [ 13 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 139 
อบต.นิคมพัฒนา ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่ปุ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 38/2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ดอนไฟ การรับสมัครเลือกตั้งนายก และ ส.อบต.ดอนไฟ [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 217 
อบต.แม่สัน ประมวลภาพบรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านเอื้อม การรับสมัครรับเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.บ่อแฮ้ว 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.ดอนไฟ การรับสมัครนายก และ ส.อบต. ดอนไฟ [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 261 
ทต.บ่อแฮ้ว สันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ชุด PPE) ให้แก่ [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
   
 


อบต.หัวเสือ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ต.ค. 2564 ]อบต.หัวเสือ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.หัวเสือ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศ ) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านบอม จ้างจ้างทำป้ายไม้อัด ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงเหล็กพร้อมขา จำนวน ๒๑ ชุด [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านบอม จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านบอม หมู่ที่1-บ้านหัวท [ 11 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๗ และบ้านห้ [ 8 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์สำหรับปิดประกาศพร้อมขาและล้อเลื่อน และป้ายไวนิลบอ [ 8 ต.ค. 2564 ]อบต.แม่กัวะ ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในช่วงปิดภาคเรียน และ [ 7 ต.ค. 2564 ]อบต.นายาง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค [ 7 ต.ค. 2564 ]อบต.นายาง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน [ 7 ต.ค. 2564 ]อบต.หัวเสือ ซื้อวัสดุน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]ทต.แม่ปุ เช่าเช่าเครื่องถ่ายเเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ขนาด ๒๐๐ ซีซี นมปิดเทอมที่ ๑/๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ [ 4 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี นมปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ตั้ง [ 4 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม จ้างจ้างเหมาแม่บ้านทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 1 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม จ้างเหมาบุคคลเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อ [ 1 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม [ 1 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอ [ 1 ต.ค. 2564 ]อบต.บ้านเอื้อม ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี ภาคเรียนที่ ๑/๑๕๖๔ จำนวน ๖ วัน ต [ 1 ต.ค. 2564 ]

 
 
กระดานสนทนาในตำบล
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 พ.ค. 2564)    อ่าน 67  ตอบ 0  
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 

OTOP ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-  
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-822-614 ต่อ 11
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 089-854-6977
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร : 054-822-614 ต่อ 11 โทรสาร : 054-822-614 ต่อ 11
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
จำนวนผู้เข้าชม 214,316 เริ่มนับ 27 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์ |
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
 
Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านค่า
 
 
 
Facebook
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านค่า