หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ้านค่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในตำบลบ้านค่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
1
2
3
 
 
 
 
นายเยี่ยม คำปวนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
 
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITY
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ.61-010 ถนนในหมู่บ้าน บ้านห้วยเป้ง หมู่ [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ 3 [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 2 
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านค่ากลาง หมู่ที่ 2 [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯรายไตรมาส ปี 2565 ไตรมาส [ 10 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 18 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 66 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯรายไตรมาส ปี 2564 ไตรมาส [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านค่า ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ตั้งแ [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านค่า เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ [ 17 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสาย ลป.ถ.๖๑-๐๑๐ ถนนในหมู่ [ 10 พ.ค. 2565 ]

 
 
 
 
   
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1502  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6050-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 [รายชื่อ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สน.บถ. มท 0809.4/ว1487  [ 23 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 23 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
 
   
 
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ตามความประสงค์กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Cannon ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภองาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh Aficio ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒  [ 4 เม.ย. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565  [ 1 เม.ย. 2565 ]  
 ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา  [ 14 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 8 มี.ค. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  [ 8 มี.ค. 2565 ]  
 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565  [ 4 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 4 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด  [ 4 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการขับรถยนต์ราชการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  [ 1 มี.ค. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ก.พ. 2565 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 ก.พ. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 17 ก.พ. 2565 ]  
 ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน 1 อัตรา  [ 17 ก.พ. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับจัดสรรตามความประสงค์ของท้องถิ่นอำเภอเถิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 10 ก.พ. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565  [ 8 ก.พ. 2565 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น Tasklfa 3011i โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 7 ก.พ. 2565 ]  
 
   
 
ทต.แม่ปุ วันป่าชุมชนแห่งชาติ 24 พฤษภาคม ของทุกปี [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บ่อแฮ้ว กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมา [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ปุ ลงพื้นที่ดำเนินการแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด - 19 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บ่อแฮ้ว กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมา [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.นายาง ประชาสัมพันธ์ โปรดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.นายาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ผู [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่ปุ ลงพื้นที่เก็บค่าน้ำประปา [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปุ ลงพื้นที่ สำรวจงานช่าง [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ทะ สปอตวิทยุ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 28/2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านบอม ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวเสือ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบประกันสุขภาพ อบต.หัวเสือ วาระการประชุมครั้งที [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่ปุ ให้การสนับสนุนมอบเสื้อปฏิบัติงานให้แก่กลุ่ม อสม และ รพ.สต บ้านต้นธง [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังเงิน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/ 2565 ปร [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ดอนไฟ มอบบ้านผู้สูงอายุตำบลดอนไฟ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 53 
ทต.แม่ทะ สปอตวิทยุ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 26-27/2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
 
   
 


ทต.บ่อแฮ้ว จ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘ ๖๔ ๐๐๐๔, สติน MS ๑๘๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖ [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.นายาง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด,เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และใ [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.นายาง ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของราษฏรในพื้นที่ หมู่ที่3 และ 4 ตำบลนายาง โดยวิธีเฉ [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.ดอนไฟ จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต นาข้าวเน่า บ้านเอียก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.บ่อแฮ้ว จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.บ่อแฮ้ว ซื้อโคมไฟถนน (1x36 w พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 5 ชุด ของงานไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.บ่อแฮ้ว ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.บ่อแฮ้ว ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไตรมาสที่ 3 ของงานไฟฟ้าสาธารณะ สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลบ่ [ 23 พ.ค. 2565 ]อบต.นายาง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.ทุ่งงาม ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งงาม [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.ทุ่งงาม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.แม่ทะ จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]อบต.หัวเสือ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านบอม จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดสายป่าสัก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านบอม จ้างโครงการดาดคอนกรีตลำเหมืองสาย ทุ่งแพะ หมู่ที่ ๑ บ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านบอม จ้างปรับปรุงฌาปนสถานบ้านบอม หมู่ที่ ๑ บ้านบอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.แม่ทะ จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.แม่ทะ จ้างเหมาจัดทำม่านปรับแสง ขนาดกว้าง ๔.๔๕ เมตร x ยาว ๒ เมตร (สำนักปลัด) จำนวน ๑ [ 20 พ.ค. 2565 ]อบต.หัวเสือ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( อาหารเสริม นม ) สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.พื้นที่ต [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.หัวเสือ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( อาหารเสริม นม ) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 พ.ค. 2565 ]

 
 
กระดานสนทนาในตำบล
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (19 พ.ค. 2564)    อ่าน 135  ตอบ 0  
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 

OTOP ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุและพระเจ้าโขง วัดค่าหลวง  
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-185-3658
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 086-333-8932
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร : 054-822-614 ต่อ 11 โทรสาร : 054-822-614 ต่อ 11
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
จำนวนผู้เข้าชม 292,552 เริ่มนับ 27 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์ |
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
 
Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านค่า
 
 
 
Facebook
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านค่า